Była his­te­ryczką o brązo­wych włosach i niebies­kosza­rych tęczówkach. Miała skłon­ność do roz­kle­jania się, oglądając Epokę Lo­dow­cową2, kiedy po­kazy­wano wspom­nienia małego ma­mut­ka. Strasznie narze­kała na swój los, a kiedy już się zauroczyła w ja­kimś chłop­cu, od­da­wała siebie i całe ser­ce, ko­lej­ny raz 


była-his­te­ryczką-o brązo­wych-włosach-i niebies­kosza­rych-tęczówkach-miała skłon­ność-do roz­kle­jania-ę-oglądając-epokę
gieenkabyłahis­te­ryczkąo brązo­wychwłosachi niebies­kosza­rychtęczówkachmiała skłon­nośćdo roz­kle­janiasięoglądającepokęlo­dow­cową2kiedypo­kazy­wanowspom­nieniamałegoma­mut­kastrasznie narze­kałana swójlosa kiedyjuż sięzauroczyław ja­kimśchłop­cuod­da­wałasiebiei całeser­ceko­lej­nyraz była his­te­ryczkąhis­te­ryczką o brązo­wycho brązo­wych włosachwłosach i niebies­kosza­rychi niebies­kosza­rych tęczówkachmiała skłon­ność do roz­kle­janiado roz­kle­jania sięoglądając epokęepokę lo­dow­cową2kiedy po­kazy­wanopo­kazy­wano wspom­nieniawspom­nienia małegomałego ma­mut­kastrasznie narze­kała na swójna swój losa kiedy już sięjuż się zauroczyłazauroczyła w ja­kimśw ja­kimś chłop­cuod­da­wała siebiesiebie i całei całe ser­ceko­lej­ny raz była his­te­ryczką o brązo­wychhis­te­ryczką o brązo­wych włosacho brązo­wych włosach i niebies­kosza­rychwłosach i niebies­kosza­rych tęczówkachmiała skłon­ność do roz­kle­jania sięoglądając epokę lo­dow­cową2kiedy po­kazy­wano wspom­nieniapo­kazy­wano wspom­nienia małegowspom­nienia małego ma­mut­kastrasznie narze­kała na swój losa kiedy już się zauroczyłajuż się zauroczyła w ja­kimśzauroczyła w ja­kimś chłop­cuod­da­wała siebie i całesiebie i całe ser­ce

Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych