Była jed­nak za duża na złodziejkę, zbyt uczci­wa na skry­tobójczy­nię, zbyt in­te­ligen­tna na żonę i zbyt dum­na, by podjąć je­dyną pow­szechnie dostępną dam­ską profesję. Dla­tego zos­tała wojowniczką.


była-jed­nak-za ża-na złodziejkę-zbyt-uczci­wa-na skry­tobójczy­ę-zbyt-in­te­ligen­tna-na żonę-i zbyt-dum­na-by podjąć-­dyną
p » terry pratchett » blask fantastycznybyłajed­nakza dużana złodziejkęzbytuczci­wana skry­tobójczy­nięin­te­ligen­tnana żonęi zbytdum­naby podjąćje­dynąpow­szechniedostępnądam­skąprofesjędla­tegozos­taławojowniczkąbyła jed­nakjed­nak za dużaza duża na złodziejkęzbyt uczci­wauczci­wa na skry­tobójczy­nięzbyt in­te­ligen­tnain­te­ligen­tna na żonęna żonę i zbyti zbyt dum­naby podjąć je­dynąje­dyną pow­szechniepow­szechnie dostępnądostępną dam­skądam­ską profesjędla­tego zos­tałazos­tała wojowniczkąbyła jed­nak za dużajed­nak za duża na złodziejkęzbyt uczci­wa na skry­tobójczy­nięzbyt in­te­ligen­tna na żonęin­te­ligen­tna na żonę i zbytna żonę i zbyt dum­naby podjąć je­dyną pow­szechnieje­dyną pow­szechnie dostępnąpow­szechnie dostępną dam­skądostępną dam­ską profesjędla­tego zos­tała wojowniczką

Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami! Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka....Kiedy mężczyzna myśli o kobiecie, że nic nie jest dla niej zbyt piękne i nic zbyt dobre, ofiarowuje jej siebie.Bied­na różo z dwo­ma kolcami nie wiesz, że inaczej trze­ba z facetami? To za mało... ta czer­wień zbyt kusi te dwa śmie­szne kolce jak iro­nia duszy... nie kuś różo! Zbyt młodaś jeszcze zbyt młoda zgub­na twa cudna uroda Zbyt piękna spłoniesz szybko w szkarłat­nych płomieniach zostaniesz w marze­niach - ulotnych samotnych, a to tak niedużo... nie kuś różo!