Była w sam raz na jeden raz.


była-w-sam-raz-na-jeden-raz
jan sztaudyngerbyłasamraznajedenrazbyła ww samsam razraz nana jedenjeden razbyła w samw sam razsam raz naraz na jedenna jeden razbyła w sam razw sam raz nasam raz na jedenraz na jeden razbyła w sam raz naw sam raz na jedensam raz na jeden raz

Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!!Kto raz znalazł sam siebie, nie może stracić nic na tym świecie. A kto raz zrozumiał człowieka w sobie, zrozumie wszystkich ludzi.A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać.Kto raz zna­lazł sam siebie, nie może stra­cić nic na tym świecie. A kto raz zro­zumiał człowieka w so­bie, zro­zumie wszys­tkich ludzi.Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy.