Byłam wielką prze­ciw­niczką miłości przez In­ternet... dopóki sa­mej mnie to nie dotknęło.


byłam-wielką-prze­ciw­niczką-miłoś-przez-in­ternet-dopóki ­mej-mnie-to nie dotknęło
zielona15byłamwielkąprze­ciw­niczkąmiłościprzezin­ternetdopóki sa­mejmnieto nie dotknęłobyłam wielkąwielką prze­ciw­niczkąprze­ciw­niczką miłościmiłości przezprzez in­ternetin­ternet dopóki sa­mejdopóki sa­mej mniemnie to nie dotknęłobyłam wielką prze­ciw­niczkąwielką prze­ciw­niczką miłościprze­ciw­niczką miłości przezmiłości przez in­ternetprzez in­ternet dopóki sa­mejin­ternet dopóki sa­mej mniedopóki sa­mej mnie to nie dotknęłobyłam wielką prze­ciw­niczką miłościwielką prze­ciw­niczką miłości przezprze­ciw­niczką miłości przez in­ternetmiłości przez in­ternet dopóki sa­mejprzez in­ternet dopóki sa­mej mniein­ternet dopóki sa­mej mnie to nie dotknęłobyłam wielką prze­ciw­niczką miłości przezwielką prze­ciw­niczką miłości przez in­ternetprze­ciw­niczką miłości przez in­ternet dopóki sa­mejmiłości przez in­ternet dopóki sa­mej mnieprzez in­ternet dopóki sa­mej mnie to nie dotknęło

Gli­niana do­niczka stojąca na słońcu zaw­sze po­zos­ta­nie gli­nianą do­niczką. Mu­si przejść przez biały żar pieca, by stać się porcelaną.Przez chwilę byłam szczęśli­wa. Nie wie­działam, że żyłam w bańce myd­la­nej, która nag­le pękła. Zos­tała po niej tyl­ko mok­ra pla­ma złożona z moich łez... Przez chwilę byłam szczęśliwa...Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna.Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Nieśmiałość jest wiel­kim grzechem prze­ciw­ko miłości.Nic nie mówię Bo patrzę........... ------------------------- Chłonę za­pach tej sce­ny --Smukła ko­bieta - na prze­ciw Którą przysłonił nieco Kwiatek sto­liko­wy Mam w ce­nie ta­kie ob­ra­zy Póki się rozpłyną Zos­taną ska­talo­gowa­ne W mej pa­mięci Obok Caravaggia