Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś..


byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
malinowakawabyłeśmoimnu­meremje­denmoimchłop­czy­kiembezwadza które­good­dałabymżyciebyłeśbo wszys­tkozniszczyłeśbyłeś moimmoim nu­meremnu­merem je­denmoim chłop­czy­kiemchłop­czy­kiem bezbez wadwad za które­goza które­go od­dałabymbo wszys­tko zniszczyłeśbyłeś moim nu­meremmoim nu­merem je­denmoim chłop­czy­kiem bezchłop­czy­kiem bez wadbez wad za które­gowad za które­go od­dałabymbyłeś moim nu­merem je­denmoim chłop­czy­kiem bez wadchłop­czy­kiem bez wad za które­gobez wad za które­go od­dałabymmoim chłop­czy­kiem bez wad za które­gochłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym

Nie byłeś w moim ty­pie, do póki przy­pad­kiem spoj­rzałeś w mo­je oczy...Tak,byłeś moim przy­jacielem do mo­men­tu,w którym poczułam two­je war­gi na moich ustach.Wys­tar­czyły trzy dni - bez słowa a ja jes­tem już gotowa na spot­ka­nie Ciebie w snach Seks na plaży w uniesieniu sen­nym marze­niu i spełnieniu W moim świecie byłeś Ty I DLACZE­GO ? tak się stało że mi ciągle Ciebie mało ciągle mało jest Byłeś moim Aniołkiem. Poz­ba­wiłeś mi siebie...Mo­jego Anioła. Te­raz tyl­ko Two­je zdjęcie będzie mnie chro­nić. Fo­tog­ra­fia wy­maza­na wspom­nieniami. Wspom­nieniami o Aniołku.Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.