... byłem dziś na bu­dowie... kierow­ni­cy nadzo­rują, maj­stro­wie doglądają... pra­cow­ni­cy się kręcą, maszy­ny war­czą, po­jaz­dy jeżdżą... wszędzie ruch, roz­gardiasz i pośpiech... tyl­ko ro­bota stoi, a plan leży...


byłem dziś-na bu­dowie-kierow­­cy nadzo­rują-maj­stro­wie-doglądają-pra­cow­­cy ę-kręcą-maszy­ny-war­czą-po­jaz­dy
irracja1byłem dziśna bu­dowiekierow­ni­cy nadzo­rująmaj­stro­wiedoglądająpra­cow­ni­cy siękręcąmaszy­nywar­cząpo­jaz­dyjeżdżąwszędzie ruchroz­gardiaszi pośpiechtyl­ko ro­botastoia planleżybyłem dziśbyłem dziś na bu­dowiena bu­dowie kierow­ni­cy nadzo­rująmaj­stro­wie doglądajądoglądają pra­cow­ni­cy siępra­cow­ni­cy się kręcąmaszy­ny war­cząpo­jaz­dy jeżdżąjeżdżą wszędzie ruchroz­gardiasz i pośpiechi pośpiech tyl­ko ro­botatyl­ko ro­bota stoia plan leżybyłem dziś na bu­dowiebyłem dziś na bu­dowie kierow­ni­cy nadzo­rująmaj­stro­wie doglądają pra­cow­ni­cy siędoglądają pra­cow­ni­cy się kręcąpo­jaz­dy jeżdżą wszędzie ruchroz­gardiasz i pośpiech tyl­ko ro­botai pośpiech tyl­ko ro­bota stoi

Proszę się przyz­nać, kto maj­stru­je przy czasie, bo niedaw­no był weekend, a so­bota już za pasem... -Radziem
proszę ę-przyz­nać-kto-maj­stru­-przy-czasie-bo-niedaw­no-był-weekend-a so­bota-już-za pasem