Byłem słuchem swo­jego po­kole­nia, tyl­ko słuchem, bo głosu nikt mi nie udzielił.


byłem-słuchem-swo­jego-po­kole­nia-tyl­ko-słuchem-bo głosu-nikt-mi nie udzielił
wojciech kuczokbyłemsłuchemswo­jegopo­kole­niatyl­kosłuchembo głosuniktmi nie udzieliłbyłem słuchemsłuchem swo­jegoswo­jego po­kole­niatyl­ko słuchembo głosu niktnikt mi nie udzieliłbyłem słuchem swo­jegosłuchem swo­jego po­kole­niabo głosu nikt mi nie udzieliłbyłem słuchem swo­jego po­kole­nia

Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu...Słowa me swym słuchem okalaj Zro­zum co mówię i wypierdalaj -Ivo Vuco- Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni.Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność