Byłem w piekle. Skąd się biorą sny na równi tym potworom? Pochłonięty nocną zmorą wciąż mam duszę strasznie chorą. A ma­kab­ry tej senności nie ma tu, w rzeczywistości. Dzi­siaj w no­cy byłem w miejscu pełnym krwi i bez litości. Seans w ki­nie się okazał w czas od­legły wstecz podróżą do obo­zu ludobójstwa, krwi się lało bar­dzo dużo. Co ta­kiego jest w snach strasznych, że choć są tak bar­dzo chore to ja kocham tam pow­ra­cać ... Czy ma dusza jest potworem? 


byłem-w piekle-skąd ę-biorą-sny-na równi-tym-potworom-pochłonięty-nocną-zmorą-wciąż-mam-duszę-strasznie-chorą-a-­kab­ry
moon gbyłemw piekleskąd siębiorąsnyna równitympotworompochłoniętynocnązmorąwciążmamduszęstraszniechorąma­kab­rytej sennościniema tuw rzeczywistościdzi­siajw no­cybyłemw miejscupełnymkrwii bezlitościseansw ki­nie sięokazałczasod­legływsteczpodróżądoobo­zuludobójstwakrwi sięlałobar­dzodużocota­kiegojest w snachstrasznychżechoćsą takchoretoja kochamtampow­ra­caćczyma duszajest potworem byłem w piekleskąd się biorąbiorą snysny na równina równi tymtym potworompochłonięty nocnąnocną zmorązmorą wciążwciąż mammam duszęduszę straszniestrasznie chorąma­kab­ry tej sennościtej senności nienie ma tudzi­siaj w no­cyw no­cy byłembyłem w miejscuw miejscu pełnympełnym krwikrwi i bezi bez litościseans w ki­nie sięw ki­nie się okazałokazał ww czasczas od­ległyod­legły wsteczwstecz podróżąpodróżą dodo obo­zuobo­zu ludobójstwakrwi się lałolało bar­dzobar­dzo dużoco ta­kiegota­kiego jest w snachjest w snach strasznychże choćchoć są taksą tak bar­dzobar­dzo choreja kocham tamtam pow­ra­caćpow­ra­caćczyczy ma duszaskąd się biorą snybiorą sny na równisny na równi tymna równi tym potworompochłonięty nocną zmorąnocną zmorą wciążzmorą wciąż mamwciąż mam duszęmam duszę strasznieduszę strasznie chorąa ma­kab­ry tej sennościma­kab­ry tej senności nietej senności nie ma tudzi­siaj w no­cy byłemw no­cy byłem w miejscubyłem w miejscu pełnymw miejscu pełnym krwipełnym krwi i bezkrwi i bez litościseans w ki­nie się okazałw ki­nie się okazał wokazał w czasw czas od­ległyczas od­legły wsteczod­legły wstecz podróżąwstecz podróżą dopodróżą do obo­zudo obo­zu ludobójstwakrwi się lało bar­dzolało bar­dzo dużoco ta­kiego jest w snachta­kiego jest w snach strasznychże choć są takchoć są tak bar­dzosą tak bar­dzo chorechore to ja kochamja kocham tam pow­ra­caćtam pow­ra­caćpow­ra­cać czyczy ma dusza

Mówią mi, że byłem pre­zyden­tem. Nie bar­dzo się widzę w tej ro­li. Ale byłem... -Lech Wałęsa
mówią-mi-że byłem-pre­zyden­tem-nie bar­dzo ę-widzę-w tej ro­li-ale byłem
– Jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiego miałam. – Cóż, bar­dzo dużo ćwiczyłem jak byłem sam. -Woody Allen
 jes­teś-naj­wspa­nial­szym-kochan­kiem-ja­kiego-miałam-cóż-bar­dzo-żo-ćwiczyłem-jak byłem-sam
Dzi­siaj wra­cając pa­mięcią do tam­tych chwil zas­ta­nawiam się, czy tak bar­dzo bra­kuje mi sa­mych wy­darzeń czy osób w nich uczestniczących. {23.02.2015}  -watchingmefall
dzi­siaj-wra­cając-pa­mięą-do tam­tych-chwil-zas­­nawiam-ę-czy-tak-bar­dzo-bra­kuje-mi ­mych-wy­darzeń-czy-osób-w nich