Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale.


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
józef znowickibyśniebyłtrapiontroskąnieustannążeńsiępannądręczonwojnądomowąwdowąiżbyśspokójmiałżyciustalewcalebyś nienie byłbył trapiontrapion troskątroską nieustannąnie żeńz pannąbyś nienie byłbył dręczondręczon wojnąwojną domowądomową nienie żeńz wdowąiżbyś spokójspokój miałmiał ww życiużyciu stalenie żeńsię wcalebyś nie byłnie był trapionbył trapion troskątrapion troską nieustannąnie żeń sięsię z pannąbyś nie byłnie był dręczonbył dręczon wojnądręczon wojną domowąwojną domową niedomową nie żeńnie żeń sięsię z wdowąa iżbyś spokójiżbyś spokój miałspokój miał wmiał w życiuw życiu stalenie żeń siężeń się wcale

Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał.Wys­tar­czy byś był... Nic więcej Tyl­ko byś był By Two­je skrzydła otu­liły mnie Nie zacho­wuj się jak dziec­ko, gdyż I tak pre­zen­tu nie dostaniesz...Celibat był radą chrystianizmu; kiedy zeń uczyniono prawo dla pewnego stanu, trzeba było wciąż nowych praw, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa tamtemu pierwszemu. Prawodawca znużył się, znużył społeczeństwo, każąc wykonywać ludziom mocą przepisu to, co ci, którzy kochają doskonałość, wykonywaliby jako radę.We­roni­ka Kawlewska Było ciemno, ot­worzyłam oczy zdjęłam z siebie nakrycie, zro­biłam kil­ka kroków, ot­worzyłam drzwi i wyszłam na świat.. Byłam wsłucha­na w śpiew ptaków, zwierząt, natury. Położyłam się na zielo­nej trawie, założyłam okulary. spoj­rzałam w gwiazdy i po­myślałam sobie: te­raz jest ideal­nie, nig­dy nie było lepiej. Jed­nak uro­niona, spływająca po moim po­liczku łza uświado­miła mi, że gdy­byś tu był,tak! gdy­byś tu był, wte­dy byłoby idealnie..Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...