Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale.


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
józef znowickibyśniebyłtrapiontroskąnieustannążeńsiępannądręczonwojnądomowąwdowąiżbyśspokójmiałżyciustalewcalebyś nienie byłbył trapiontrapion troskątroską nieustannąnie żeńz pannąbyś nienie byłbył dręczondręczon wojnąwojną domowądomową nienie żeńz wdowąiżbyś spokójspokój miałmiał ww życiużyciu stalenie żeńsię wcalebyś nie byłnie był trapionbył trapion troskątrapion troską nieustannąnie żeń sięsię z pannąbyś nie byłnie był dręczonbył dręczon wojnądręczon wojną domowąwojną domową niedomową nie żeńnie żeń sięsię z wdowąa iżbyś spokójiżbyś spokój miałspokój miał wmiał w życiuw życiu stalenie żeń siężeń się wcale

Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał. -Stanisław Jerzy Lec
człowieku-świat-stoi-przed-tobą-otworem-więc-uważaj-byś-zeń-nie-wyleciał
Wys­tar­czy byś był... Nic więcej Tyl­ko byś był By Two­je skrzydła otu­liły mnie  -Tośka_93
wys­tar­czy-byś-był-nic więcej-tyl­ko-byś-był-by-two­-skrzydła-otu­liły-mnie 
Nie zacho­wuj się jak dziec­ko, gdyż I tak pre­zen­tu nie dostaniesz... -sprajtka
nie-zacho­wuj ę-jak dziec­ko-gdyż-i tak-pre­zen­-nie dostaniesz