By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.


by-poznać-to-czego-nie-znasz-musisz-iść-drogą-niewiedzy-aby-posiąść-to-czego-nie-posiadasz-musisz-iść-drogą-wyrzeczeń-aby-być-tym-kim
thomas stearns eliotbypoznaćtoczegonieznaszmusisziśćdrogąniewiedzyabyposiąśćposiadaszwyrzeczeńbyćtymkimjeszczesięstałeśdrogąnaktórejcięby poznaćczego nienie znaszmusisz iśćiść drogądrogą niewiedzyaby posiąśćczego nienie posiadaszmusisz iśćiść drogądrogą wyrzeczeńaby byćbyć tymkim jeszczejeszcze sięsię nienie stałeśmusisz iśćiść drogąna którejktórej cięcię nienie maczego nie znaszmusisz iść drogąiść drogą niewiedzyczego nie posiadaszmusisz iść drogąiść drogą wyrzeczeńaby być tymkim jeszcze sięjeszcze się niesię nie stałeśmusisz iść drogąna której cięktórej cię niecię nie ma

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.Aby dojść do te­go, czym nie jes­teś, iść mu­sisz drogą, na której nie ma ciebie.Jeśli nie wiesz dokąd iść Sama cię droga prowadzi.Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami.Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz: Bogactwo może przyjść do Ciebie, lecz po mądrość musisz iść sam