By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.


by-zdobyć-sobie-opinię-że-posiada-ę-doskonały-takt-towarzyski-należy-z-każdą-kobietą-rozmawiać-tak-jakby-ę-ją-kochało-a-z-każdym
oscar wildebyzdobyćsobieopiniężeposiadasiędoskonałytakttowarzyskinależykażdąkobietąrozmawiaćtakjakbykochałokażdymmężczyznąnaspiekielnienudziłby zdobyćzdobyć sobiesobie opinięże posiadaposiada sięsię doskonałydoskonały takttakt towarzyskinależy zz każdąkażdą kobietąkobietą rozmawiaćrozmawiać takjakby sięją kochałoz każdymkażdym mężczyznąmężczyzną takjakby nasnas piekielniepiekielnie nudziłby zdobyć sobiezdobyć sobie opinięże posiada sięposiada się doskonałysię doskonały taktdoskonały takt towarzyskinależy z każdąz każdą kobietąkażdą kobietą rozmawiaćkobietą rozmawiać takjakby się jąsię ją kochałoa z każdymz każdym mężczyznąkażdym mężczyzną takjakby nas piekielnienas piekielnie nudził

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic. -Marcin Luter
trzeba-tak-ę-modlić-jakby-cała-praca-była-bezużyteczna-i-tak-pracować-jakby-wszystkie-modlitwy-były-na-nic
Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział. -Klementyna Hoffmanowa
dziewczyna-winna-tak-postępować-jakby-ludzie-na-ą-patrzyli-a-gdy-ludzie-patrzą-tak-jakby-jej-nikt-nie-widział
Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek. -Oscar Wilde
mężczyzna-zakochuje-ę-tak-jakby-spadał-ze-schodów-to-po-prostu-wypadek
Przechodnie zachowują się tak, jakby ulice należały do nich. Kierowcy natomiast zachowują się tak, jakby do nich należały auta. -Jacques Tati
przechodnie-zachowują-ę-tak-jakby-ulice-należały-do-nich-kierowcy-natomiast-zachowują-ę-tak-jakby-do-nich-należały-auta