By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.


by-zdobyć-sobie-opinię-że-posiada-ę-doskonały-takt-towarzyski-należy-z-każdą-kobietą-rozmawiać-tak-jakby-ę-ją-kochało-a-z-każdym
oscar wildebyzdobyćsobieopiniężeposiadasiędoskonałytakttowarzyskinależykażdąkobietąrozmawiaćtakjakbykochałokażdymmężczyznąnaspiekielnienudziłby zdobyćzdobyć sobiesobie opinięże posiadaposiada sięsię doskonałydoskonały takttakt towarzyskinależy zz każdąkażdą kobietąkobietą rozmawiaćrozmawiać takjakby sięją kochałoz każdymkażdym mężczyznąmężczyzną takjakby nasnas piekielniepiekielnie nudziłby zdobyć sobiezdobyć sobie opinięże posiada sięposiada się doskonałysię doskonały taktdoskonały takt towarzyskinależy z każdąz każdą kobietąkażdą kobietą rozmawiaćkobietą rozmawiać takjakby się jąsię ją kochałoa z każdymz każdym mężczyznąkażdym mężczyzną takjakby nas piekielnienas piekielnie nudził

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek.Przechodnie zachowują się tak, jakby ulice należały do nich. Kierowcy natomiast zachowują się tak, jakby do nich należały auta.Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha.