Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu nie ma dla mnie znaczenia... Kiedy w nocy kładę się spać mówiąc, że stworzyliśmy coś wspaniałego... To jest to, co ma dla mnie znaczenie.


bycie-najbogatszym-człowiekiem-na-cmentarzu-nie-dla-mnie-znaczenia-kiedy-w-nocy-kładę-ę-spać-mówiąc-że-stworzyliśmy-coś-wspaniałego
steve jobsbycienajbogatszymczłowiekiemnacmentarzuniedlamnieznaczeniakiedynocykładęsięspaćmówiącżestworzyliśmycośwspaniałegotojesttocoznaczeniebycie najbogatszymnajbogatszym człowiekiemczłowiekiem nana cmentarzucmentarzu nienie mama dladla mniemnie znaczeniaznaczenia kiedykiedy ww nocynocy kładękładę sięsię spaćspać mówiącże stworzyliśmystworzyliśmy coścoś wspaniałegoco mama dladla mniemnie znaczeniebycie najbogatszym człowiekiemnajbogatszym człowiekiem naczłowiekiem na cmentarzuna cmentarzu niecmentarzu nie manie ma dlama dla mniedla mnie znaczeniamnie znaczenia kiedyznaczenia kiedy wkiedy w nocyw nocy kładęnocy kładę siękładę się spaćsię spać mówiącże stworzyliśmy cośstworzyliśmy coś wspaniałegowspaniałego to jestco ma dlama dla mniedla mnie znaczenie

By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. -Steve Jobs
by­cie-naj­bo­gat­szym-człowiekiem-na cmen­tarzu-mnie-nie in­te­resu­-kłaść ę-do łóżka-w no­cy-z myślą-że stworzy­liśmy
To, skąd pochodzi prawda, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. -John Steinbeck
to-skąd-pochodzi-prawda-nie-dla-mnie-żadnego-znaczenia