Bywają klęski, z których wychodzi się silniejszym, jeśli pod ich ciężarem nie spada się w przepaść.


bywają-klęski-z-których-wychodzi-ę-silniejszym-śli-pod-ich-ężarem-nie-spada-ę-w-przepaść
jan fedorowiczbywająklęskiktórychwychodzisięsilniejszymjeślipodichciężaremniespadaprzepaśćbywają klęskiz którychktórych wychodziwychodzi sięsię silniejszymjeśli podpod ichich ciężaremciężarem nienie spadaspada sięw przepaśćz których wychodziktórych wychodzi sięwychodzi się silniejszymjeśli pod ichpod ich ciężaremich ciężarem nieciężarem nie spadanie spada sięspada się wsię w przepaśćz których wychodzi sięktórych wychodzi się silniejszymjeśli pod ich ciężarempod ich ciężarem nieich ciężarem nie spadaciężarem nie spada sięnie spada się wspada się w przepaśćz których wychodzi się silniejszymjeśli pod ich ciężarem niepod ich ciężarem nie spadaich ciężarem nie spada sięciężarem nie spada się wnie spada się w przepaść

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska
w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dni-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu... -Maria Dąbrowska
w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dnie-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar. -Daniel Dafoe
kto-ugina-ę-pod-ężarem-ten-zwiększa-tylko-jego-ężar