Bywają klęski, z których wychodzi się silniejszym, jeśli pod ich ciężarem nie spada się w przepaść.


bywają-klęski-z-których-wychodzi-ę-silniejszym-śli-pod-ich-ężarem-nie-spada-ę-w-przepaść
jan fedorowiczbywająklęskiktórychwychodzisięsilniejszymjeślipodichciężaremniespadaprzepaśćbywają klęskiz którychktórych wychodziwychodzi sięsię silniejszymjeśli podpod ichich ciężaremciężarem nienie spadaspada sięw przepaśćz których wychodziktórych wychodzi sięwychodzi się silniejszymjeśli pod ichpod ich ciężaremich ciężarem nieciężarem nie spadanie spada sięspada się wsię w przepaśćz których wychodzi sięktórych wychodzi się silniejszymjeśli pod ich ciężarempod ich ciężarem nieich ciężarem nie spadaciężarem nie spada sięnie spada się wspada się w przepaśćz których wychodzi się silniejszymjeśli pod ich ciężarem niepod ich ciężarem nie spadaich ciężarem nie spada sięciężarem nie spada się wnie spada się w przepaść

Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności.A są rzeczy, których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar.