Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.


bywają-tacy-którzy-wiedzą-że-kłamią-a-jednak-nie-cofają-ę-przed-tym-bywają-tacy-którzy-kłamią-lecz-o-tym-nie-wiedzą-ale-nie-brak-też
anna jokaibywajątacyktórzywiedzążekłamiąjednakniecofająsięprzedtymlecztymwiedząalebrakteżniespodzianekbywająmyśląpodczasgdymówiąprawdębywają tacyktórzy wiedząże kłamiąjednak nienie cofającofają sięsię przedprzed tymbywają tacyktórzy kłamiąlecz oo tymtym nienie wiedząale nienie brakbrak teżteż niespodzianekbywają ii tacyktórzy myśląże kłamiąpodczas gdygdy mówiąmówią prawdęa jednak niejednak nie cofająnie cofają sięcofają się przedsię przed tymlecz o tymo tym nietym nie wiedząale nie braknie brak teżbrak też niespodzianekbywają i tacypodczas gdy mówiągdy mówią prawdę

Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Są ludzie, których zdemoralizować może nawet literatura dziecięca, którzy z rozkoszą odszukują pikantne powiedzonka w psałterzu i przypowieściach Salomonowych, ale są też tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi.Zazwyczaj tacy, którym brak wiedzy, wmawiają sobie, że wiele umieją, ci zaś, którzy są całkiem głupi, mniemają, że wszystko wiedzą.Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją.Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna.