Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść.


bywają-w-życiu-chwile-których-ból-daje-ę-zmierzyć-dopiero-po-jego-przeżyciu-i-wówczas-dziwi-nas-iż-zdołaliśmy-go-znieść
maria kalergibywajążyciuchwilektórychbóldajesięzmierzyćdopieropojegoprzeżyciuwówczasdziwinaszdołaliśmygoznieśćbywają ww życiużyciu chwilektórych bólból dajedaje sięsię zmierzyćzmierzyć dopierodopiero popo jegojego przeżyciui wówczaswówczas dziwidziwi nasiż zdołaliśmyzdołaliśmy gogo znieśćbywają w życiuw życiu chwilektórych ból dajeból daje siędaje się zmierzyćsię zmierzyć dopierozmierzyć dopiero podopiero po jegopo jego przeżyciui wówczas dziwiwówczas dziwi nasiż zdołaliśmy gozdołaliśmy go znieśćbywają w życiu chwilektórych ból daje sięból daje się zmierzyćdaje się zmierzyć dopierosię zmierzyć dopiero pozmierzyć dopiero po jegodopiero po jego przeżyciui wówczas dziwi nasiż zdołaliśmy go znieśćktórych ból daje się zmierzyćból daje się zmierzyć dopierodaje się zmierzyć dopiero posię zmierzyć dopiero po jegozmierzyć dopiero po jego przeżyciu

By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.Kto kocha, pragnie, aby na jego pocałunki odpowiadano pocałunkiem, aby jego pragnieniu odpowiadało pragnienie, a szczęśliwy jest tylko wówczas, kiedy szczęście daje.