Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna.


bywają-wreszcie-i-tacy-co-zwykli-głosić-o-cnocie-cnota-jest-konieczna-w-głębi-duszy-wierzą-jednak-tylko-w-to-iż-policja-jest-niezbędna
friedrich nietzschebywająwreszcietacycozwykligłosićcnociecnotajestkoniecznagłębiduszywierząjednaktylkotopolicjaniezbędnabywają wreszciewreszcie ii tacyco zwyklizwykli głosićgłosić oo cnociecnota jestjest koniecznaw głębigłębi duszyduszy wierząwierzą jednakjednak tylkotylko wiż policjapolicja jestjest niezbędnabywają wreszcie iwreszcie i tacyco zwykli głosićzwykli głosić ogłosić o cnociecnota jest koniecznaw głębi duszygłębi duszy wierząduszy wierzą jednakwierzą jednak tylkojednak tylko wiż policja jestpolicja jest niezbędnabywają wreszcie i tacyco zwykli głosić ozwykli głosić o cnociew głębi duszy wierzągłębi duszy wierzą jednakduszy wierzą jednak tylkowierzą jednak tylko wiż policja jest niezbędnaco zwykli głosić o cnociew głębi duszy wierzą jednakgłębi duszy wierzą jednak tylkoduszy wierzą jednak tylko w

Usposobienia człowieka są zmienne, jak fala nad głębią morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg. -Stefan Wyszyński kard
usposobienia-człowieka-są-zmienne-jak-fala-nad-głębią-morską-jednak-w-tej-głębi-duszy-jest-niezmienny-bóg
Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza. -Thomas Edison
podobnie-jak-dla-rzeźbiarza-niezbędny-jest-kawał-marmuru-tak-dla-duszy-niezbędna-jest-wiedza
Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi. -Autor nieznany
kiedy-wreszcie-zrozumiesz-że-bycie-normalnym-nie-jest-koniecznie-cnotą-wskazuje-raczej-na-brak-odwagi
Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck
każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem