Cóż, człowiek pisze tak, jak może, Oby­wate­lu Redaktorze.


cóż-człowiek-pisze-tak-jak może-oby­wate­lu-redaktorze
konstanty ildefons gałczyńskicóżczłowiekpiszetakjak możeoby­wate­luredaktorzeczłowiek piszepisze takoby­wate­lu redaktorzeczłowiek pisze tak

Oby­wate­le, chcieliście re­woluc­ji bez rewolucji? Oj­czyz­na ba­nity na­dała im miana Dziś się ty­tułują Wszys­cy oby­wate­le są równi wo­bec pra­wa. Nie ma ta­kich sta­nowisk, które da­wałyby im­mu­nitet dyp­lo­matyczny nieodpowiedzialności.Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym.Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród.