Cóż! Czy zawsze będziemy żyć w niewoli nakazującej maskowanie naszych uczuć? Czy trzeba będzie bezustannie chwalić i zgadzać się? Czy tyrania sięgnie w głąb naszych myśli? Któż ma prawo żądać od nas takiego bałwochwalstwa? Co prawda człowiek jest istotą tak słabą, że zgadza się na składanie takich hołdów i bez żadnej racji ich się domaga.


cóż-czy-zawsze-będziemy-żyć-w-niewoli-nakazującej-maskowanie-naszych-uczuć-czy-trzeba-będzie-bezustannie-chwalić-i-zgadzać-ę-czy-tyrania
montesquieucóżczyzawszebędziemyżyćniewolinakazującejmaskowanienaszychuczućtrzebabędziebezustanniechwalićzgadzaćsiętyraniasięgniegłąbmyśliktóżprawożądaćodnastakiegobałwochwalstwacoprawdaczłowiekjestistotątaksłabążezgadzasięnaskładanietakichhołdówbezżadnejracjiichdomagaczy zawszezawsze będziemybędziemy żyćw niewoliniewoli nakazującejnakazującej maskowaniemaskowanie naszychnaszych uczućczy trzebatrzeba będziebędzie bezustanniebezustannie chwalićchwalić ii zgadzaćzgadzać sięczy tyraniatyrania sięgniesięgnie ww głąbgłąb naszychnaszych myśliktóż mama prawoprawo żądaćżądać odod nasnas takiegotakiego bałwochwalstwaco prawdaprawda człowiekczłowiek jestjest istotąistotą taktak słabąże zgadzazgadza sięsię nana składanieskładanie takichtakich hołdówhołdów ii bezbez żadnejżadnej racjiracji ichich sięsię domagaczy zawsze będziemyzawsze będziemy żyćbędziemy żyć wżyć w niewoliw niewoli nakazującejniewoli nakazującej maskowanienakazującej maskowanie naszychmaskowanie naszych uczućczy trzeba będzietrzeba będzie bezustanniebędzie bezustannie chwalićbezustannie chwalić ichwalić i zgadzaći zgadzać sięczy tyrania sięgnietyrania sięgnie wsięgnie w głąbw głąb naszychgłąb naszych myśliktóż ma prawoma prawo żądaćprawo żądać odżądać od nasod nas takiegonas takiego bałwochwalstwaco prawda człowiekprawda człowiek jestczłowiek jest istotąjest istotą takistotą tak słabąże zgadza sięzgadza się nasię na składaniena składanie takichskładanie takich hołdówtakich hołdów ihołdów i bezi bez żadnejbez żadnej racjiżadnej racji ichracji ich sięich się domaga

Niezależnie od tego, czy wytoczymy mu proces, czy będziemy opłakiwać ojca zagubionego i zranionego, faktem jest, że w społeczeństwie przemysłowym wielu chłopców nie identyfikuje się z nim. Modelu szukają oni w fikcji literackiej i przede wszystkim filmowej. Zastępczymi ojcami naszych synów zostali legendarni kowboje, Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż z nierealnymi nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi kolegami.Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać Tak więc żyję bez tłuszczów, bez mięsa czy ryb, ale czy­niąc tak czuję się całkiem nieźle. Zaw­sze wy­dawało mi się, że człowiek nie na­rodził się, aby być drapieżnikiem.Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!