Cóż czyni mędrzec? Akceptuje, wbrew sobie, ową


cóż-czyni-mędrzec-akceptuje-wbrew-sobie-ową-ranę-o-dziewięciu-otworach-jaką-według-bhagawadgity-jest-ciało-mądrość-z-godnośą
emil ciorancóżczynimędrzecakceptujewbrewsobieowąranędziewięciuotworachjakąwedługbhagawadgityjestciałomądrośćgodnościąznosićponiżeniaktórychdostarczająnamnaszeotworycóż czyniczyni mędrzecwbrew sobieranę oo dziewięciudziewięciu otworachjakąwedługjest ciałoz godnościągodnością znosićznosić poniżeniaktórych dostarczajądostarczają namnam naszenasze otworycóż czyni mędrzecranę o dziewięciuo dziewięciu otworachz godnościąz godnością znosićgodnością znosić poniżeniaktórych dostarczają namdostarczają nam naszenam nasze otwory

Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomićŻycie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą.Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.Los kobiety stworzony jest dla niej przez miłość, jaką akceptuje.