Cóż pozostaje z człowieka, jeżeli nie jest on człowiekiem Bożym?


cóż-pozostaje-z-człowieka-żeli-nie-jest-on-człowiekiem-bożym
karl rahnercóżpozostajeczłowiekajeżeliniejestonczłowiekiembożymcóż pozostajepozostaje zz człowiekajeżeli nienie jestjest onon człowiekiemczłowiekiem bożymcóż pozostaje zpozostaje z człowiekajeżeli nie jestnie jest onjest on człowiekiemon człowiekiem bożymcóż pozostaje z człowiekajeżeli nie jest onnie jest on człowiekiemjest on człowiekiem bożymjeżeli nie jest on człowiekiemnie jest on człowiekiem bożym

Źle jest z człowiekiem, jeżeli nie pozostaje mu nic innego, jak powrót do natury.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Człowiek nie jest praw­dzi­wie człowiekiem, jeżeli nie jest wol­nym. Nie jest wol­nym, jeżeli nie pracuje.Słowa to tyl­ko 30% jeżeli chodzi o prze­kaz in­formac­ji, jeżeli jes­teś dob­rym mówcą to ges­ty­kulac­ja może wy­nosić 70%, na­tomiast jeżeli chodzi o ser­ce i wnętrze człowieka, to są tyl­ko dwie op­cje: jest al­bo 0 al­bo 100%, przedział obus­tron­nie domknięty...Być człowiekiem - cóż za mała rola.Człowiek, jeżeli nie uwzględni Boga, pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.