Cóż to za ciężka pra­ca - po­dobać się niecieka­wym ludziom.


cóż-to za ężka-pra­ca- po­dobać ę-niecieka­wym-ludziom
heinrich heinecóżto za ciężkapra­ca po­dobać sięniecieka­wymludziomcóż to za ciężkato za ciężka pra­ca po­dobać się niecieka­wymniecieka­wym ludziomcóż to za ciężka pra­ca po­dobać się niecieka­wym ludziom

Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom.Ko­bieta mu­si być na ty­le in­te­lek­tualis­tką, by po­dobać się mężczyz­nom głupim, i na ty­le głupia, by po­dobać się inteligentnym.Cóż kryć się może za je­go ciała powłokiem? Które z nich będzie mym no­wym nałogiem? Ciężka pra­ca i brak roz­ry­wek spra­wiają, że będziesz cho­ler­nym nudzia­rzem, a two­ja żona bo­gatą wdową.Cóż war­te pra­wa bez obyczajów? Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym.