Cóż to za przy­jaźń, która co­fa się przed solidarnością? 


cóż-to za przy­jaźń-która-co­fa ę-przed-solidarnośą 
honoré de balzaccóżto za przy­jaźńktóraco­fa sięprzedsolidarnością cóż to za przy­jaźńktóra co­fa sięco­fa się przedktóra co­fa się przed

Gdy zniszczy­my miłość i przy­jaźń, cóż war­tościowe­go pozostanie? Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością.Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła.Przy­jaźń to roz­legła przes­trzeń, która pro­wadzi do jedności.Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność..