Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom.


cóż-to-za-ężka-praca-podobać-ę-nieciekawym-ludziom
heinrich heinecóżtozaciężkapracapodobaćsięnieciekawymludziomza ciężkaciężka pracapracapodobaćpodobać sięsię nieciekawymnieciekawym ludziomcóż to zaza ciężka pracaciężka pracapodobać siępodobać się nieciekawymsię nieciekawym ludziomcóż to za ciężkaza ciężka pracapodobać się nieciekawympodobać się nieciekawym ludziomcóż to za ciężka pracapodobać się nieciekawym ludziom

Cóż to za ciężka pra­ca - po­dobać się niecieka­wym ludziom.Po pierwsze rozum, po drugie ciężka pracaZa­pom­nienie to sztu­ka. Właśnie ją osiągnęłam ciężką pracą, jed­nak efekt jest niesa­mowi­ty - słońce świeci jaśniej.Kobieta musi być na tyle intelektualistką, by podobać się mężczyznom głupim i na tyle głupia, by podobać się inteligentnym.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe.