Cóż za demon mnie opętał, że tak poprawnie się zachowywałem?


cóż-za-demon-mnie-opęł-że-tak-poprawnie-ę-zachowywałem
henry david thoreaucóżzademonmnieopętałżetakpoprawniesięzachowywałemcóż zaza demondemon mniemnie opętałże taktak poprawniepoprawnie sięsię zachowywałemcóż za demonza demon mniedemon mnie opętałże tak poprawnietak poprawnie siępoprawnie się zachowywałemcóż za demon mnieza demon mnie opętałże tak poprawnie siętak poprawnie się zachowywałemcóż za demon mnie opętałże tak poprawnie się zachowywałem

Medycyna poprawnie polityczna: lekarz służbie śmierci, a nie życiu. -Artur Katolo
medycyna-poprawnie-polityczna-lekarz-służbie-śmierci-a-nie-życiu