Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd.


cóż-za-smutna-epoka-w-której-łatwiej-jest-rozbić-atom-ż-zniszczyć-przesąd
albert einsteincóżzasmutnaepokaktórejłatwiejjestrozbićatomniżzniszczyćprzesądcóż zaza smutnasmutna epokaw którejktórej łatwiejłatwiej jestjest rozbićrozbić atomatom niżniż zniszczyćzniszczyć przesądcóż za smutnaza smutna epokaw której łatwiejktórej łatwiej jestłatwiej jest rozbićjest rozbić atomrozbić atom niżatom niż zniszczyćniż zniszczyć przesądcóż za smutna epokaw której łatwiej jestktórej łatwiej jest rozbićłatwiej jest rozbić atomjest rozbić atom niżrozbić atom niż zniszczyćatom niż zniszczyć przesądw której łatwiej jest rozbićktórej łatwiej jest rozbić atomłatwiej jest rozbić atom niżjest rozbić atom niż zniszczyćrozbić atom niż zniszczyć przesąd

Cóż za smut­na epo­ka, w której łat­wiej jest roz­bić atom niż zniszczyć przesąd. Wel­ch tris­te Epoche, in der es lei­chter ist ein Atom zu zer­trümmern als ein Vo­rur­teil. (niem.) Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi.Smutna jest epoka, kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie się naiwnym, a szczere głupim.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Kto bywa wychowywany dla epoki, jest gorszy niż epoka.