Ca­sano­va, mówią plotki, w mieście szu­ka no­wej płotki. Jed­nak prob­lem to niemały, wszys­tkie Pan­ny już mu 'dały'... Jar­ko­wi, bo so­bie nag­ra­bił.... ;> 


ca­sano­va-mówią-plotki-w-mieście-szu­ka-no­wej-płotki-jed­nak-prob­lem-to niemały-wszys­tkie-pan­ny-już-mu 'dały'-jar­ko­wi
sylwuchnaca­sano­vamówiąplotkimieścieszu­kano­wejpłotkijed­nakprob­lemto niemaływszys­tkiepan­nyjużmu 'dały'jar­ko­wibo so­bienag­ra­biłmówią plotkiw mieściemieście szu­kaszu­ka no­wejno­wej płotkijed­nak prob­lemprob­lem to niemaływszys­tkie pan­nypan­ny jużjuż mu 'dałymu 'dały' jar­ko­wibo so­bie nag­ra­biłw mieście szu­kamieście szu­ka no­wejszu­ka no­wej płotkijed­nak prob­lem to niemaływszys­tkie pan­ny jużpan­ny już mu 'dałyjuż mu 'dały' jar­ko­wi

Ta­tuś kochał swo­je dzieci, jed­nak wszys­tkie bił jak leci. Życie trochę go zgubiło i pić wódkę nauczyło. Szczęście już tu nie doleci. -insane breath
ta­ś-kochał-swo­-dzieci-jed­nak-wszys­tkie-bił-jak leci-Życie-trochę-go zgubiło-i-pić-wódkę-nauczyło-szczęście-już- nie doleci
Człowiek ma prob­lem, szu­ka przy­jaciela i co? Nie znaj­du­je Go w oso­bie, którą podejrzewał... -opuszczona
człowiek- prob­lem-szu­ka-przy­jaciela-i co-nie-znaj­­-go w oso­bie-którą-podejrzewał
Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman
rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Pe­wien fa­cet ze stolicy-Warszawy, Na­pił się raz pod­tru­tej kawy. Miał on prob­lem z ubikacją, Ro­bił wszys­tko pod akacją, Bo nie chciał niszczyć na Euro murawy. -Welusia
pe­wien-fa­cet-ze stolicy-warszawy-na­pił ę-raz-pod­tru­tej-kawy-miał-on prob­lem-z ubikacją-ro­bił-wszys­tko-pod-akacją-bo
Wszys­tko stracone Nag­le jed­nak Nadzieja Wtem no­wa wiosna.   -dmn292
wszys­tko-stracone-nag­-jed­nak-nadzieja-wtem-no­wa-wiosna-