Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny.


cała-historia-uczy-że-okrzyk-błędnie-zwany-religijnym-bywa-często-podnoszony-przez-ludzi-bez-wszelkiej-religii-w-życiu-codziennym-depczących
karol dickenscałahistoriauczyżeokrzykbłędniezwanyreligijnymbywaczęstopodnoszonyprzezludzibezwszelkiejreligiiżyciucodziennymdepczącychelementarnezasadydobrazłapoczynasięnietolerancjiprześladowaniajestbezrozumnyogłupiającytępyniemiłosiernycała historiahistoria uczyże okrzykbłędnie zwanyzwany religijnymbywa częstoczęsto podnoszonypodnoszony przezprzez ludziludzi bezbez wszelkiejwszelkiej religiiw życiużyciu codziennymcodziennym depczącychdepczących elementarneelementarne zasadyzasady dobradobra ii złaże poczynapoczyna sięz nietolerancjinietolerancji ii prześladowaniajest bezrozumnycała historia uczybłędnie zwany religijnymbywa często podnoszonyczęsto podnoszony przezpodnoszony przez ludziprzez ludzi bezludzi bez wszelkiejbez wszelkiej religiiw życiu codziennymżyciu codziennym depczącychcodziennym depczących elementarnedepczących elementarne zasadyelementarne zasady dobrazasady dobra idobra i złaże poczyna siępoczyna się zsię z nietolerancjiz nietolerancji inietolerancji i prześladowania

Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczyCzęsto tak w życiu bywa, że kobiety dopadają człowieka w chwili, gdy pragnie już całkowitej samotności i spokoju, gdy chce o nich zapomnieć bez względu na to, czy przemknęły przez jego dni jak błyskawica, czy też towarzyszyły mu dość długo.Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety.Miarą dobra i zła jest jak największe szczęście największej liczby ludzi.Skłonni jesteśmy przywiązywać niezmierną wagę do wszystkiego, w czym sami uczestniczymy, i co bywa codziennym udziałem ludzi takich jak my. Nasza próżność nadaje tym rzeczom szczególnie zaszczytne miejsce wśród spraw dziejących się na tym świecie.Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.