cała-praw­da-tkwi-nie w nas-tyl­ko-w świado­moś-że coś-nas-jeszcze-później-cze­ka-~pa­weł-rychlica 
rychcikcałapraw­datkwinie w nastyl­kow świado­mościże cośnasjeszczepóźniejcze­ka~pa­wełrychlica cała praw­dapraw­da tkwitkwi nie w nasnie w nas tyl­kotyl­ko w świado­mościże coś nasnas jeszczejeszcze później~pa­weł rychlica cała praw­da tkwipraw­da tkwi nie w nastkwi nie w nas tyl­konie w nas tyl­ko w świado­mościże coś nas jeszczenas jeszcze późniejcała praw­da tkwi nie w naspraw­da tkwi nie w nas tyl­kotkwi nie w nas tyl­ko w świado­mościże coś nas jeszcze późniejcała praw­da tkwi nie w nas tyl­kopraw­da tkwi nie w nas tyl­ko w świado­mości

ha­lucy­nac­ja-jest sta­nem-świado­moś-wyob­rażal­nej-~pa­weł-rychlica 
od­bu­dowa-i idea-to coś-co po­win­no-nas-połączyć-~pa­weł-rychlica 
me­lan­cho­lia-jest sta­nem-świado­mośaby-ją przejść-za­pom­nij-o myś­niu-skup ę-na czymś-in­nym~-pa­weł-rychlica 
spokój-ducha-to coś-co po­win­no-każde­go-z nas-do­ęgnąć-~pa­weł-rychlica