Cała roz­pacz świata za­wiera się w słowie


cała-roz­pacz-świata-za­wiera ę-w słowie-świadomość
jatojacałaroz­paczświataza­wiera sięw słowieświadomośćcała roz­paczroz­pacz świataświata za­wiera sięza­wiera się w słowiecała roz­pacz świataroz­pacz świata za­wiera sięświata za­wiera się w słowiecała roz­pacz świata za­wiera sięroz­pacz świata za­wiera się w słowiecała roz­pacz świata za­wiera się w słowie

Więc egze­kuc­ja do­kona­na, anioł sza­tanem naz­wie bra­ta, na chwałę Pa­na i wie­czną roz­pacz świata.Świadomość [śmierci] to trucizna, to środek toksyczny dla osobnika, który stosuje go na samym sobie. Świadomość to światło, bijące na zewnątrz, świadomość oświetla nam drogę, abyśmy się nie potknęli. Świadomość to płonące reflektory pędzącego parowozu. Jeśli spróbujemy zwrócić je światłem do wnętrza, nastąpi katastrofa.Cała rzeczy­wis­tość za­wiera się w chwi­li obecnej.Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie.Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą.Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei.