Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie?


całe-życie-żyliśmy-jakby-na-walizkach-tysią-przejść-niepewnoś-załamań-ciągła-prowizorka-tymczasowość-byle-do-jutra-a-kiedyś-zacznie
tadeusz konwickicałeżycieżyliśmyjakbynawalizkachtysiąceprzejśćniepewnościzałamańciągłaprowizorkatymczasowośćbyledojutrakiedyśzaczniesięprawdziweżycienomaszprzychodzistarośćgdzietożyciecałe życieżycie żyliśmyżyliśmy jakbyjakby nana walizkachtysiące przejśćciągła prowizorkabyle dodo jutrakiedyś zaczniezacznie sięsię prawdziweprawdziwe życieno ii maszprzychodzi starośćstarość ii gdzieprawdziwe życiecałe życie żyliśmyżycie żyliśmy jakbyżyliśmy jakby najakby na walizkachbyle do jutraa kiedyś zaczniekiedyś zacznie sięzacznie się prawdziwesię prawdziwe życieno i maszprzychodzi starość istarość i gdziegdzie to prawdziwe

Starość to już nie życie prawdziwe, to zachód słońca skrzepły i zimny; szanujmy ją, ale zbyt jej nie wynośmy. -Józef Ignacy Kraszewski
starość-to-już-nie-życie-prawdziwe-to-zachód-słońca-skrzepły-i-zimny-szanujmy-ją-ale-zbyt-jej-nie-wynośmy
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo
marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug
Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie