Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
erazm z rotterdamucałeżycieludzkieczymżejestinnymjakniejakąśkomediąktórejkażdywystępujeinnejmascegraswojąrolędopókireżyserspędzigozescenycałe życieżycie ludzkieludzkie czymżeczymże jestjest innymjak nienie jakąśjakąś komediąw którejktórej każdykażdy występujewystępuje ww innejinnej mascemasce ii każdykażdy gragra swojąswoją rolędopóki reżyserreżyser nienie spędzispędzi gogo zeze scenycałe życie ludzkieżycie ludzkie czymżeludzkie czymże jestczymże jest innymjak nie jakąśnie jakąś komediąw której każdyktórej każdy występujekażdy występuje wwystępuje w innejw innej masceinnej masce imasce i każdyi każdy grakażdy gra swojągra swoją rolędopóki reżyser niereżyser nie spędzinie spędzi gospędzi go zego ze sceny

Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny. -Erazm z Rotterdamu
całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain
każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną. -Terencjusz
Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-której-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Każdy ma w innym miejscu swoją piętę Achillesa. -Elżbieta Grabosz
każdy-w-innym-miejscu-swoją-piętę-achillesa
Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. -Dean Ray Koontz
każdy-człowiek-to po­ten­cjal­ny-mor­derca-kiedy w grze-stawką-sta­ ę-życie-każdy-jest zdol­ny-do wszys­tkiego-a to jas­ne