Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
erazm z rotterdamucałeżycieludzkieczymżejestinnymjakniejakąśkomediąktórejkażdywystępujeinnejmascegraswojąrolędopókireżyserspędzigozescenycałe życieżycie ludzkieludzkie czymżeczymże jestjest innymjak nienie jakąśjakąś komediąw którejktórej każdykażdy występujewystępuje ww innejinnej mascemasce ii każdykażdy gragra swojąswoją rolędopóki reżyserreżyser nienie spędzispędzi gogo zeze scenycałe życie ludzkieżycie ludzkie czymżeludzkie czymże jestczymże jest innymjak nie jakąśnie jakąś komediąw której każdyktórej każdy występujekażdy występuje wwystępuje w innejw innej masceinnej masce imasce i każdyi każdy grakażdy gra swojągra swoją rolędopóki reżyser niereżyser nie spędzinie spędzi gospędzi go zego ze sceny

Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu.To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną.Każdy ma w innym miejscu swoją piętę Achillesa.Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie.