Całe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową! 


całe-życie-pra­cuję-nad-sobą-jak-już-zacznę-cie­szyć ę-szczęściem-swoich-wrogów-wte­dy-osiągnę-­ko­nałość-duchową 
niuszacałeżyciepra­cujęnadsobąjakjużzacznęcie­szyć sięszczęściemswoichwrogówwte­dyosiągnędos­ko­nałośćduchową całe życieżycie pra­cujępra­cuję nadnad sobąjak jużjuż zacznęzacznę cie­szyć sięcie­szyć się szczęściemszczęściem swoichswoich wrogówwte­dy osiągnęosiągnę dos­ko­nałośćcałe życie pra­cujężycie pra­cuję nadpra­cuję nad sobąjak już zacznęjuż zacznę cie­szyć sięzacznę cie­szyć się szczęściemcie­szyć się szczęściem swoichszczęściem swoich wrogówwte­dy osiągnę dos­ko­nałośćcałe życie pra­cuję nadżycie pra­cuję nad sobąjak już zacznę cie­szyć sięjuż zacznę cie­szyć się szczęściemzacznę cie­szyć się szczęściem swoichcie­szyć się szczęściem swoich wrogówcałe życie pra­cuję nad sobąjak już zacznę cie­szyć się szczęściemjuż zacznę cie­szyć się szczęściem swoichzacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów

Tyl­ko człowiek, który pra­cuje może cie­szyć się z wypoczynku.Na wyg­raną pra­cuje się całe życie, przeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili.Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu.Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie.Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie.zmęczenie da­je znać o sobie codzien­nie no­wa afera przez całe życie człowiek pra­cuje i grosze zbiera tym­cza­sem gru­be ryby te z post ko­munis­tycznej kliki da­lej żerują na nas aby po­siadać złote nocniki w oczy z uśmie­chem obleśnym szy­der­czo spoglądając mówią że nic nie wiedzą nad kłamstwem się nie jąkając *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki