Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia.


całe-nasze-życie-to działanie-i ­ja-uni­kając zaan­gażowa­nia-w działania-i ­-naszych-czasów-ry­zyku­jemy-że w ogó
herodotcałenaszeżycieto działaniei pas­jauni­kając zaan­gażowa­niaw działaniai pas­jenaszychczasówry­zyku­jemyże w ogólenie zaz­na­myżyciacałe naszenasze życieżycie to działanieto działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działaniaw działania i pas­jei pas­je naszychnaszych czasówże w ogóle nie zaz­na­mynie zaz­na­my życiacałe nasze życienasze życie to działanieżycie to działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­jew działania i pas­je naszychi pas­je naszych czasówże w ogóle nie zaz­na­my życiacałe nasze życie to działanienasze życie to działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszychw działania i pas­je naszych czasówcałe nasze życie to działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów

Cza­sem człowiek wkłada w coś całe swo­je ser­ce, pasję i zaan­gażowa­nie tyl­ko po to aby się do­wie­dzieć jak mało były warte... -Nynulka
cza­sem-człowiek-wkłada-w coś-całe-swo­-ser­-pasję-i zaan­gażowa­nie-tyl­ko-po to aby ę-do­wie­dzieć-jak ło-były-warte
Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać. -Ryder
każda-­ja-nie szkodząca-ludziom-to dob­ra-­ja-i na­ży-ją roz­wi­jać-zaś-tej która-szkodzi-in­ne­mu-człowieko­wi-zaprzestać
Je­zus Chrys­tus Miłosier­nym i Dob­rym Pas­terzem JEST ! I właśnie dla­tego - Pas­terzem i ogólnie - jest THE BEST !  -Jacob
je­zus-chrys­tus-miłosier­nym-i dob­rym-pas­terzem-jest-i-właśnie-dla­tego- pas­terzem-i ogólnie- jest the-best-