Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia.


całe-nasze-życie-to działanie-i ­ja-uni­kając zaan­gażowa­nia-w działania-i ­-naszych-czasów-ry­zyku­jemy-że w ogó
herodotcałenaszeżycieto działaniei pas­jauni­kając zaan­gażowa­niaw działaniai pas­jenaszychczasówry­zyku­jemyże w ogólenie zaz­na­myżyciacałe naszenasze życieżycie to działanieto działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działaniaw działania i pas­jei pas­je naszychnaszych czasówże w ogóle nie zaz­na­mynie zaz­na­my życiacałe nasze życienasze życie to działanieżycie to działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­jew działania i pas­je naszychi pas­je naszych czasówże w ogóle nie zaz­na­my życiacałe nasze życie to działanienasze życie to działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszychw działania i pas­je naszych czasówcałe nasze życie to działanie i pas­jauni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów

Życie nasze całe składa się z pas­ma poświęceń.Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań.Cza­sem człowiek wkłada w coś całe swo­je ser­ce, pasję i zaan­gażowa­nie tyl­ko po to aby się do­wie­dzieć jak mało były warte...Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać.Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.Je­zus Chrys­tus Miłosier­nym i Dob­rym Pas­terzem JEST ! I właśnie dla­tego - Pas­terzem i ogólnie - jest THE BEST !