Całowałeś, pieściłeś, pra­wiłeś kom­ple­men­ty, mówiłeś jak bar­dzo mnie kochasz i pot­rze­bujesz, pragnąłeś mnie, pow­tarzałeś jak długo cze­kałeś na tą chwilę..a po­tem zadzwo­nił budzik, wstałam i znów ogarnęła mnie sza­ra codzien­ność i brak ko­goś kto tą codzien­ność bar­wnie przystroi.


całowałeś-pieśłeś-pra­wiłeś-kom­ple­men­ty-mówiłeś-jak bar­dzo-mnie-kochasz-i pot­rze­bujesz-pragnąłeś-mnie-pow­tarzałeś
bluecaffecałowałeśpieściłeśpra­wiłeśkom­ple­men­tymówiłeśjak bar­dzomniekochaszi pot­rze­bujeszpragnąłeśmniepow­tarzałeśjak długocze­kałeśna tą chwilęapo­temzadzwo­niłbudzikwstałami znówogarnęłasza­racodzien­nośći brakko­gośktotą codzien­nośćbar­wnieprzystroipra­wiłeś kom­ple­men­tymówiłeś jak bar­dzojak bar­dzo mniemnie kochaszkochasz i pot­rze­bujeszpragnąłeś mniepow­tarzałeś jak długojak długo cze­kałeśpo­tem zadzwo­niłzadzwo­nił budzikwstałam i znówi znów ogarnęłaogarnęła mniemnie sza­rasza­ra codzien­nośćcodzien­ność i braki brak ko­gośko­goś ktokto tą codzien­nośćtą codzien­ność bar­wniebar­wnie przystroimówiłeś jak bar­dzo mniejak bar­dzo mnie kochaszmnie kochasz i pot­rze­bujeszpow­tarzałeś jak długo cze­kałeśpo­tem zadzwo­nił budzikwstałam i znów ogarnęłai znów ogarnęła mnieogarnęła mnie sza­ramnie sza­ra codzien­nośćsza­ra codzien­ność i brakcodzien­ność i brak ko­gośi brak ko­goś ktoko­goś kto tą codzien­nośćkto tą codzien­ność bar­wnietą codzien­ność bar­wnie przystroi

Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej