Całowałeś, pieściłeś, pra­wiłeś kom­ple­men­ty, mówiłeś jak bar­dzo mnie kochasz i pot­rze­bujesz, pragnąłeś mnie, pow­tarzałeś jak długo cze­kałeś na tą chwilę..a po­tem zadzwo­nił budzik, wstałam i znów ogarnęła mnie sza­ra codzien­ność i brak ko­goś kto tą codzien­ność bar­wnie przystroi.


całowałeś-pieśłeś-pra­wiłeś-kom­ple­men­ty-mówiłeś-jak bar­dzo-mnie-kochasz-i pot­rze­bujesz-pragnąłeś-mnie-pow­tarzałeś
bluecaffecałowałeśpieściłeśpra­wiłeśkom­ple­men­tymówiłeśjak bar­dzomniekochaszi pot­rze­bujeszpragnąłeśmniepow­tarzałeśjak długocze­kałeśna tą chwilęapo­temzadzwo­niłbudzikwstałami znówogarnęłasza­racodzien­nośći brakko­gośktotą codzien­nośćbar­wnieprzystroipra­wiłeś kom­ple­men­tymówiłeś jak bar­dzojak bar­dzo mniemnie kochaszkochasz i pot­rze­bujeszpragnąłeś mniepow­tarzałeś jak długojak długo cze­kałeśpo­tem zadzwo­niłzadzwo­nił budzikwstałam i znówi znów ogarnęłaogarnęła mniemnie sza­rasza­ra codzien­nośćcodzien­ność i braki brak ko­gośko­goś ktokto tą codzien­nośćtą codzien­ność bar­wniebar­wnie przystroimówiłeś jak bar­dzo mniejak bar­dzo mnie kochaszmnie kochasz i pot­rze­bujeszpow­tarzałeś jak długo cze­kałeśpo­tem zadzwo­nił budzikwstałam i znów ogarnęłai znów ogarnęła mnieogarnęła mnie sza­ramnie sza­ra codzien­nośćsza­ra codzien­ność i brakcodzien­ność i brak ko­gośi brak ko­goś ktoko­goś kto tą codzien­nośćkto tą codzien­ność bar­wnietą codzien­ność bar­wnie przystroi

Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...I mi­mo, że deszcz od ty­god­ni, u mnie jas­no i ciepło. Codzien­nie, gdy py­tasz, co możesz dla mnie zrobić, czy cze­goś mi nie pot­rze­ba, jest tak... jak­byś słońce zapalał.Codzien­nie, gdy przek­raczałam drzwi szkoły, słyszałam, jak o mnie wspo­minają. Zaz­wyczaj pa­dały tek­sty ,,O, pat­rz. Wiedźma idzie.Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.