Całuję us­ta ale nie Two­je, do­tykam skóry in­nej niż Two­ja ... Kocham Cię prze­cież tak bar­dzo a jed­nak w fan­tazjach tak często od­daję się w ob­ce ramiona.


całuję-us­-ale-nie two­-do­tykam-skóry-in­nej-ż-two­ja-kocham cię-prze­cież-tak-bar­dzo-a jed­nak-w fan­tazjach-tak-często
loquentiacałujęus­taalenie two­jedo­tykamskóryin­nejniżtwo­jakocham cięprze­cieżtakbar­dzoa jed­nakw fan­tazjachczęstood­daję sięw ob­ceramionacałuję us­taus­ta aleale nie two­jedo­tykam skóryskóry in­nejin­nej niżniż two­jatwo­jakocham ciękocham cię prze­cieżprze­cież taktak bar­dzobar­dzo a jed­naka jed­nak w fan­tazjachw fan­tazjach taktak częstoczęsto od­daję sięod­daję się w ob­cew ob­ce ramionacałuję us­ta aleus­ta ale nie two­jedo­tykam skóry in­nejskóry in­nej niżin­nej niż two­janiż two­jatwo­ja kocham ciękocham cię prze­cieżkocham cię prze­cież takprze­cież tak bar­dzotak bar­dzo a jed­nakbar­dzo a jed­nak w fan­tazjacha jed­nak w fan­tazjach takw fan­tazjach tak częstotak często od­daję sięczęsto od­daję się w ob­ceod­daję się w ob­ce ramiona

po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham...Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki.Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie...Za­miast Two­jej oso­by w głowie sie­dzi mi ktoś zu­pełnie in­ny.. Prze­cież Cię kocham! Tak, Kocham! Ale to przy Nim mam mo­tyle w brzuchu...To Twój no­wy Partner? - Tak, pi­cie wo­dy z jed­nej stud­ni jest prze­cież niebezpieczne.