Całuję us­ta ale nie Two­je, do­tykam skóry in­nej niż Two­ja ... Kocham Cię prze­cież tak bar­dzo a jed­nak w fan­tazjach tak często od­daję się w ob­ce ramiona.


całuję-us­-ale-nie two­-do­tykam-skóry-in­nej-ż-two­ja-kocham cię-prze­cież-tak-bar­dzo-a jed­nak-w fan­tazjach-tak-często
loquentiacałujęus­taalenie two­jedo­tykamskóryin­nejniżtwo­jakocham cięprze­cieżtakbar­dzoa jed­nakw fan­tazjachczęstood­daję sięw ob­ceramionacałuję us­taus­ta aleale nie two­jedo­tykam skóryskóry in­nejin­nej niżniż two­jatwo­jakocham ciękocham cię prze­cieżprze­cież taktak bar­dzobar­dzo a jed­naka jed­nak w fan­tazjachw fan­tazjach taktak częstoczęsto od­daję sięod­daję się w ob­cew ob­ce ramionacałuję us­ta aleus­ta ale nie two­jedo­tykam skóry in­nejskóry in­nej niżin­nej niż two­janiż two­jatwo­ja kocham ciękocham cię prze­cieżkocham cię prze­cież takprze­cież tak bar­dzotak bar­dzo a jed­nakbar­dzo a jed­nak w fan­tazjacha jed­nak w fan­tazjach takw fan­tazjach tak częstotak często od­daję sięczęsto od­daję się w ob­ceod­daję się w ob­ce ramiona

Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki. -Malwina Kowszewicz
ale-prze­cież-na­wet-śli-bar­dzo ę-lu­bi-kawę-i her­batę-nie można-ich-pić-równocześnie-z jed­nej-filiżanki
Za­miast Two­jej oso­by w głowie sie­dzi mi ktoś zu­pełnie in­ny.. Prze­cież Cię kocham! Tak, Kocham! Ale to przy Nim mam mo­tyle w brzuchu... -Lanni
za­miast-two­jej-oso­by-w głowie-sie­dzi-mi ktoś-zu­pełnie-in­ny-prze­cież-cię-kocham-tak-kocham-ale-to przy-nim-mam-mo­tyle
To Twój no­wy Partner? - Tak, pi­cie wo­dy z jed­nej stud­ni jest prze­cież niebezpieczne. -agoraa
to twój-no­wy-partner-tak-pi­cie-wo­dy-z jed­nej-stud­-jest prze­cież-niebezpieczne