Całusy słowa Pie­szczo­ty i uśmiechy Fun­da­men­ty dnia 


całusy-słowa-pie­szczo­ty-i uśmiechy-fun­da­men­ty-dnia 
fyrflecałusysłowapie­szczo­tyi uśmiechyfun­da­men­tydnia całusy słowasłowa pie­szczo­typie­szczo­ty i uśmiechyi uśmiechy fun­da­men­tyfun­da­men­ty dnia całusy słowa pie­szczo­tysłowa pie­szczo­ty i uśmiechypie­szczo­ty i uśmiechy fun­da­men­tyi uśmiechy fun­da­men­ty dnia całusy słowa pie­szczo­ty i uśmiechysłowa pie­szczo­ty i uśmiechy fun­da­men­typie­szczo­ty i uśmiechy fun­da­men­ty dnia całusy słowa pie­szczo­ty i uśmiechy fun­da­men­tysłowa pie­szczo­ty i uśmiechy fun­da­men­ty dnia 

Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia.''Bez wiary potężny fun­da­ment nie pow­sta­nie. Bez so­lid­ne­go fun­da­men­tu wszys­tko się rozpadnie'' Wasąg Damian Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt.Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie.Runęła praw­da z wy­so­ka przyg­niatając wielu... gdyż fun­da­men­ty jej były z kłamstwa. 011 Ciało ko­biety kar­mi się pie­szczo­tami jak pszczoła nek­ta­rem kwiatów.