Cały świat za­pier­da­la w złym kierun­ku. Człowieku, bierz mnie za rękę, wrzućmy w kie­szeń nasze marze­nia, narzućmy na siebie pe­lery­ny sza­leństwa i żyj­my. Żyj­my rzeczywiście.


cały-świat-za­pier­da­-w złym-kierun­ku-człowieku bierz-mnie-za rękę-wrzućmy-w kie­szeń-nasze-marze­nia-narzućmy-na siebie
dooorotiscałyświatza­pier­da­law złymkierun­kuczłowieku bierzmnieza rękęwrzućmyw kie­szeńnaszemarze­nianarzućmyna siebiepe­lery­nysza­leństwai żyj­myyj­my rzeczywiściecały światświat za­pier­da­laza­pier­da­la w złymw złym kierun­kumnie za rękęwrzućmy w kie­szeńw kie­szeń naszenasze marze­nianarzućmy na siebiena siebie pe­lery­nype­lery­ny sza­leństwasza­leństwa i żyj­mycały świat za­pier­da­laświat za­pier­da­la w złymza­pier­da­la w złym kierun­kuwrzućmy w kie­szeń naszew kie­szeń nasze marze­nianarzućmy na siebie pe­lery­nyna siebie pe­lery­ny sza­leństwape­lery­ny sza­leństwa i żyj­my

Po­całuj bez słów. Przy­tul do siebie mnie znów. Żyj­my dla siebie! Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.