Ce­lem wycho­wania skauto­wego jest pod­niesienie po­ziomu przyszłych, wzo­rowych oby­wate­li, szczególnie pod względem cha­rak­te­ru i zdro­wia; zastąpienie sa­molub­stwa służbą dla bliźnich, us­praw­nienie chłopców pod względem mo­ral­nym i fi­zycznym, aby mog­li pełnić służbę bliźnim.


ce­lem-wycho­wania-skauto­wego-jest pod­niesienie-po­ziomu-przyszłych-wzo­rowych-oby­wate­li-szczególnie-pod-względem-cha­rak­te­ru
robert baden-powellce­lemwycho­waniaskauto­wegojest pod­niesieniepo­ziomuprzyszłychwzo­rowychoby­wate­liszczególniepodwzględemcha­rak­te­rui zdro­wiazastąpieniesa­molub­stwasłużbądlabliźnichus­praw­nieniechłopcówmo­ral­nymi fi­zycznymaby mog­lipełnićsłużbębliźnimce­lem wycho­waniawycho­wania skauto­wegoskauto­wego jest pod­niesieniejest pod­niesienie po­ziomupo­ziomu przyszłychwzo­rowych oby­wate­liszczególnie podpod względemwzględem cha­rak­te­rucha­rak­te­ru i zdro­wiazastąpienie sa­molub­stwasa­molub­stwa służbąsłużbą dladla bliźnichus­praw­nienie chłopcówchłopców podpod względemwzględem mo­ral­nymmo­ral­nym i fi­zycznymaby mog­li pełnićpełnić służbęsłużbę bliźnimce­lem wycho­wania skauto­wegowycho­wania skauto­wego jest pod­niesienieskauto­wego jest pod­niesienie po­ziomujest pod­niesienie po­ziomu przyszłychszczególnie pod względempod względem cha­rak­te­ruwzględem cha­rak­te­ru i zdro­wiazastąpienie sa­molub­stwa służbąsa­molub­stwa służbą dlasłużbą dla bliźnichus­praw­nienie chłopców podchłopców pod względempod względem mo­ral­nymwzględem mo­ral­nym i fi­zycznymaby mog­li pełnić służbępełnić służbę bliźnim

Najmądrzejszy człowiek w porównaniu z bogiem wydaje się małpą pod względem mądrości, piękna i pod innymi względami.Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności.Człowiek up­rzej­my, choć różni się pod względem po­zytyw­nym, zaw­sze zos­ta­je od­trąco­ny przez in­nych. Właśnie za swo­je dob­re ser­ce i życzliwość. 17.06.2011 Sto kilogramów waży serce orki, ale pod innym względem lekkie jest.Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi.Kawałek mięsa jest lepszy niż kawałek chleba, nawet pod względem składu chemicznego!