Cel życiowy - Być szczęśliwą. Po­jawia się przy tym tyl­ko py­tanie : Co zro­bić by szczęście nie uciekło? 


cel-życiowy- być-szczęśliwą-po­jawia ę-przy-tym-tyl­ko-py­tanie-co-zro­bić-by szczęście-nie uciekło 
aleksandra_czarnacelżyciowy byćszczęśliwąpo­jawia sięprzytymtyl­kopy­taniecozro­bićby szczęścienie uciekło cel życiowy być szczęśliwąpo­jawia się przyprzy tymtym tyl­kotyl­ko py­taniepy­taniecoco zro­bićzro­bić by szczęściepo­jawia się przy tymprzy tym tyl­kotym tyl­ko py­tanietyl­ko py­tanieco zro­bićco zro­bić by szczęściepo­jawia się przy tym tyl­koprzy tym tyl­ko py­tanietym tyl­ko py­tanieco zro­bić by szczęściepo­jawia się przy tym tyl­ko py­tanieprzy tym tyl­ko py­tanie

Miłość mu­si być tym co uczy­ni Cię szczęśliwą, a nie spra­wi że będziesz szczęśliwa. -przelon
miłość-mu­-być-tym-co uczy­-cię-szczęśliwą-a nie spra­wi-że będziesz-szczęśliwa
Świado­mość-i czas-który-wkłada­my-w życiowy-cel-przy­nosi-naj­częściej-­me-po­zytyw­ne-skut­ki~pa­weł-rychlica 
Chce być szczęśli­wa wiec czas po­godzić się z tym, że Cię nie ma... Prze­cież nie tyl­ko Ty pot­ra­fisz spra­wić bym była szczęśliwa... -stokrotka123
chce-być-szczęśli­wa-wiec-czas-po­godzić ę-z tym-że cię-nie -prze­cież-nie tyl­ko-ty pot­ra­fisz-spra­wić-bym-była