Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych.


cel-mod­litwy-znaj­dziemy-raczej-w miłoś-i w prak­tycznych-efek­tach-wo­li-ż-w spe­kulac­jach-intelektualnych
św. teresa z Ávilacelmod­litwyznaj­dziemyraczejw miłościi w prak­tycznychefek­tachwo­liniżw spe­kulac­jachintelektualnychcel mod­litwymod­litwy znaj­dziemyznaj­dziemy raczejraczej w miłościw miłości i w prak­tycznychi w prak­tycznych efek­tachefek­tach wo­liniż w spe­kulac­jachw spe­kulac­jach intelektualnychcel mod­litwy znaj­dziemymod­litwy znaj­dziemy raczejznaj­dziemy raczej w miłościraczej w miłości i w prak­tycznychw miłości i w prak­tycznych efek­tachi w prak­tycznych efek­tach wo­liniż w spe­kulac­jach intelektualnychcel mod­litwy znaj­dziemy raczejmod­litwy znaj­dziemy raczej w miłościznaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznychraczej w miłości i w prak­tycznych efek­tachw miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­licel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłościmod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznychznaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tachraczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li

Zacznij się mod­lić! I pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej! Bóg reszty do­pełni - oświeci cię no­wym życiem i ożywi.rządy bankierów w de­mok­ra­tycznych kra­jach -  po­zor­na wolność Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wytyczymy.Bez mod­litwy nie ma życia chrześcijańskiego.Kto wyrze­ka się mod­litwy, ten re­zyg­nu­je z siebie.Bóg w tych cza­sach nie słucha mod­litwy uciśnionych.