Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel.


cel-po­no-uświęca-środ­ki-ale-środ­ki-uświęcają-cel
tadeusz kotarbińskicelpo­nouświęcaśrod­kialeśrod­kiuświęcającelcel po­nopo­no uświęcauświęca środ­kiale środ­kiśrod­ki uświęcająuświęcają celcel po­no uświęcapo­no uświęca środ­kiale środ­ki uświęcająśrod­ki uświęcają celcel po­no uświęca środ­kiale środ­ki uświęcają cel

Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel.Cel uświęca plotki.Cel uświęca środki.Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne.Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.