Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.


cel-za­mie­rzo­ny-i cel-osiągnięty- to nig­dy-nie jest to samo
sofoklescelza­mie­rzo­nyi celosiągnięty to nig­dynie jest to samocel za­mie­rzo­nyza­mie­rzo­ny i celi cel osiągnięty to nig­dy nie jest to samocel za­mie­rzo­ny i celza­mie­rzo­ny i cel osiągniętycel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty

Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel.