Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą.


celem-człowieka-jest-rozważny-wybór-rzeczy-które-są-zgodne-z-naturą
zenon z kitioncelemczłowiekajestrozważnywybórrzeczyktórezgodnenaturącelem człowiekaczłowieka jestjest rozważnyrozważny wybórwybór rzeczyktóre sąsą zgodnezgodne zz naturącelem człowieka jestczłowieka jest rozważnyjest rozważny wybórrozważny wybór rzeczyktóre są zgodnesą zgodne zzgodne z naturącelem człowieka jest rozważnyczłowieka jest rozważny wybórjest rozważny wybór rzeczyktóre są zgodne zsą zgodne z naturącelem człowieka jest rozważny wybórczłowieka jest rozważny wybór rzeczyktóre są zgodne z naturą

Nic nie jest złe co zgodne z naturą.A nic nie jest źle, co jest zgodne z naturą.Sprawiedliwość przedstawia się człowiekowi przede wszystkim jako wybór - wybór dobra, a odrzucenie zła. Konieczność jest brakiem wyboru, obojętnością. I w gruncie rzeczy jest dla nas najwyższą sprawiedliwością.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.Pierwsze czterdzieści lat w życiu człowieka jest sensem i celem, następne refleksją.Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą.