Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.


celem-wielu-liderów-jest-sprawić-by-ludzie-mieli-o-nich-jak-naj­lepsze-zdanie-celem-wielkiego-lidera-jest-sprawić-by-ludzie-­piej-myśleli-o
c. northcuttcelemwieluliderówjestsprawićbyludziemielinichjaknaj­lepszezdaniewielkiegoliderale­piejmyślelisobiecelem wieluwielu liderówliderów jestjest sprawićby ludzieludzie mielimieli oo nichnich jakjak naj­lepszenaj­lepsze zdaniecelem wielkiegowielkiego lideralidera jestjest sprawićby ludzieludzie le­piejle­piej myślelimyśleli oo sobiecelem wielu liderówwielu liderów jestliderów jest sprawićby ludzie mieliludzie mieli omieli o nicho nich jaknich jak naj­lepszejak naj­lepsze zdaniecelem wielkiego liderawielkiego lidera jestlidera jest sprawićby ludzie le­piejludzie le­piej myślelile­piej myśleli omyśleli o sobie

Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie.Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie.