Chór aniołów śpiewał z nieb czeluści, Rozjarzyło się niebo ogromnie. Ojca spytał: Czemuś mnie opuścił? A do Matki wyrzekł: Nie płacz po mnie.


chór-aniołów-śpiewał-z-nieb-czeluś-rozjarzyło-ę-niebo-ogromnie-ojca-spytał-czemuś-mnie-opuśł-a-do-matki-wyrzekł-nie-płacz-po-mnie
anna achmatowachóraniołówśpiewałniebczeluścirozjarzyłosięnieboogromnieojcaspytałczemuśmnieopuściłdomatkiwyrzekłniepłaczpomniechór aniołówaniołów śpiewałśpiewał zz niebnieb czeluścirozjarzyło sięsię nieboniebo ogromnieojca spytałczemuś mniemnie opuściłdo matkimatki wyrzekłnie płaczpłacz popo mniechór aniołów śpiewałaniołów śpiewał zśpiewał z niebz nieb czeluścirozjarzyło się niebosię niebo ogromnieczemuś mnie opuściła do matkido matki wyrzekłnie płacz popłacz po mniechór aniołów śpiewał zaniołów śpiewał z niebśpiewał z nieb czeluścirozjarzyło się niebo ogromniea do matki wyrzekłnie płacz po mniechór aniołów śpiewał z niebaniołów śpiewał z nieb czeluści

Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację.Dla mnie ten świat jest nie tyl­ko dziw­ny, jak to śpiewał Czesław Niemen, ale i śmieszny.Zaw­sze czułam, że Bóg na­de mną czuwa. Tyl­ko te­raz jak­by mnie opuścił. Wcześniej wy­dawało mi się, że wca­le nie przeszkadzało Mu To, że ja opuściłam Go pierwsza...Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi.