Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie.


chłód-zmysłów-nie przeszkadza-by­naj­mniej-roz­pa­ć ę-głowie
claude crebillonchłódzmysłównie przeszkadzaby­naj­mniejroz­pa­lać sięgłowiechłód zmysłówzmysłów nie przeszkadzanie przeszkadza by­naj­mniejby­naj­mniej roz­pa­lać sięroz­pa­lać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadzazmysłów nie przeszkadza by­naj­mniejnie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać sięby­naj­mniej roz­pa­lać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniejzmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać sięnie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać sięzmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie

Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie.Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami.Ko­biety, z który­mi roz­ma­wia się naj­mniej, są najlepsze.Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.`Jut­ro już wszys­tko wróci do normy.. roz­wrzeszcza­ne dzieci, za­ganiani rodzice, ludzie z ma­sa włas­nych mniej­szych lub większych prob­lemów na głowie.Gdy­by mężczyźni widzieli naj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałość, cier­pli­wość i zro­zumienie wte­dy roz­miar bius­tu, czy obwód bioder nie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia...