chłop­cy-wolą-blon­dynki-ale-mężczyź-wolą-brunetki-może-i takale-każdy-mężczyz­na- w so­bie-coś-z chłopca
anjachłop­cywoląblon­dynkialemężczyźnibrunetkimożei takalekażdymężczyz­nama w so­biecośz chłopcachłop­cy woląwolą blon­dynkiale mężczyźnimężczyźni woląwolą brunetkikażdy mężczyz­namężczyz­na ma w so­biema w so­bie coścoś z chłopcachłop­cy wolą blon­dynkiale mężczyźni woląmężczyźni wolą brunetkikażdy mężczyz­na ma w so­biemężczyz­na ma w so­bie cośma w so­bie coś z chłopcaale mężczyźni wolą brunetkikażdy mężczyz­na ma w so­bie cośmężczyz­na ma w so­bie coś z chłopcakażdy mężczyz­na ma w so­bie coś z chłopca

Mężczyźni wolą blon­dynki, gdyż uważają, że bru­net­ki są in­te­ligen­tniej­sze i przez to bar­dziej niebezpieczne.Mężczyźni wolą blondynki, gdyż uważają, że brunetki są inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne.W krajach umiarkowanych prawo jest wszędzie roztropne, wszędzie znane i najdrobniejsi urzędnicy mogą się go trzymać. Ale w despotyzmie, gdzie prawem jest tylko wola księcia, choćby nawet książę był roztropny, w jaki sposób urzędnik mógłby się kierować wolą, której nie zna? Musi się kierować własną.A one marzyły o chłop­cach, którzy pójdą z ni­mi na huśtawkę,rozhuśtają je wy­soko i nie poz­wolą im spaść.Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela.Mężczyźni, jak prawdziwi egoiści, liczą się tylko z własną wolą.