Chłop bez kapelusza jest jak koń bez podkowy.


chłop-bez-kapelusza-jest-jak-koń-bez-podkowy
tadeusz nowakchłopbezkapeluszajestjakkońpodkowychłop bezbez kapeluszakapelusza jestjest jakjak końkoń bezbez podkowychłop bez kapeluszabez kapelusza jestkapelusza jest jakjest jak końjak koń bezkoń bez podkowychłop bez kapelusza jestbez kapelusza jest jakkapelusza jest jak końjest jak koń bezjak koń bez podkowychłop bez kapelusza jest jakbez kapelusza jest jak końkapelusza jest jak koń bezjest jak koń bez podkowy

Rodzi­ce go bili, bo by­li bez serca i z chłop­ca wyrósł bez­względny morderca.Jak to jest, że dni, zdarze­nia, chwi­le które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś.Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa.Jak to może być, że dni, zdarze­nia, chwi­le, które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne, i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny.