Chłop jak sięga, to przysięga.� Jak dostaje, to przestaje.


chłop-jak-ęga-to-przysięga�-jak-dostaje-to-przestaje
władysław stanisław reymontchłopjaksięgatoprzysięgajakdostajeprzestajechłop jakjak sięgajak dostajechłop jak sięga

Chłop jak sięga, to przysięga, jak dostaje, to przestaje.Chłop jak sięga, to przy­sięga, jak dos­ta­je, to przestaje.Jeden przysięga, drugi sięga.Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza.Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia.Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość.