Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza!


chaos-jest-straszną-parodią-bazującą-na-równoś-wszystkich-w-chaosie-nie-posiada-ę-własnego-oblicza
gertrud von le fortchaosjeststrasznąparodiąbazującąnarównościwszystkichchaosienieposiadasięwłasnegoobliczachaos jestjest strasznąstraszną parodiąparodią bazującąbazującą nana równościrówności wszystkichw chaosiechaosie nienie posiadaposiada sięsię własnegowłasnego obliczachaos jest strasznąjest straszną parodiąstraszną parodią bazującąparodią bazującą nabazującą na równościna równości wszystkichw chaosie niechaosie nie posiadanie posiada sięposiada się własnegosię własnego obliczachaos jest straszną parodiąjest straszną parodią bazującąstraszną parodią bazującą naparodią bazującą na równościbazującą na równości wszystkichw chaosie nie posiadachaosie nie posiada sięnie posiada się własnegoposiada się własnego obliczachaos jest straszną parodią bazującąjest straszną parodią bazującą nastraszną parodią bazującą na równościparodią bazującą na równości wszystkichw chaosie nie posiada sięchaosie nie posiada się własnegonie posiada się własnego oblicza

Straszny chaos. Nie sposób w takim chaosie umierać.Nasza epoka jest parodią wszystkich poprzednich.Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, ze jest straszna, jest straszne.Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do własnego świata.Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Człowiek z punktu widzenia biologicznego jest najpotężniejszym ze wszystkich zwierząt ofiarnych, a w rzeczywistości jedynym, który składa systematycznie ofiary ze swego własnego gatunku.